Santa Claus ASCII Text Art

_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶7777777777¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶77777777777777777¶¶¶¶
_______¶¶¶77777777777777777777777¶¶¶

______¶¶¶77777777777777777777777777¶¶
_____¶¶_7777777777777777777777777777¶¶¶
____¶¶7777¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶77777777777777¶¶
___¶¶7¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶77777777777¶¶
___¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶777777777¶
__¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶7777777¶¶
_¶¶§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶7777777¶¶
_¶§§§§§§¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§¶¶7777777¶
¶¶§§§§¶¶¶_________________¶¶¶§§§§§¶¶_77777¶¶
_¶¶§¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶§§§§§¶¶¶77777¶
__¶¶¶¶¶_¶______¶¶__¶¶_____¶¶_¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶777¶¶¶¶
___¶¶¶____$$$$________$$$$____¶¶§¶¶___¶¶¶777¶§¶¶¶
___¶¶¶___$$$$$$______$$$$$$____¶¶¶______¶¶77¶§§§¶¶
_¶¶_¶____$_¶¶_$$____$$_¶¶_$$___¶¶¶¶¶___¶§¶¶¶¶§§§§¶
¶¶__¶____$$___$_¶¶¶¶_$____$$___¶¶__¶__¶¶§§§§§§§§§¶
_¶_¶¶_____$$$$_¶¶¶_¶¶¶_$$$$____¶¶_¶¶___¶§§§§§§§§§¶
_¶¶_¶________¶¶______¶¶________¶¶_¶_____¶¶§§§§§§¶¶
__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶§¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶_¶__________¶¶¶
___¶¶¶111111111111¶11111111111¶¶¶¶
__¶¶1¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11111111¶¶¶11¶¶
__¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶
__¶¶111111111111¶¶¶¶1111111111111¶¶
_¶¶1111111111111111111111111111111¶¶
_¶¶11111111111111111111111111111111¶
__¶¶1111111111111111111111111111111¶
_¶¶1111111111111111111111111111111¶¶
¶¶1111111111111111111111111111111¶¶
¶111111111111111111111111111111111¶
¶111111111111111111111111111111111¶¶
¶¶111111111111111111111111111111111¶
_¶¶¶111111111111111111111111111111¶¶
__¶¶111111111111111111111111111111¶¶
__¶¶1111111111111111111111111111¶¶¶
___¶¶1111111111111111111111111¶¶¶
____¶¶¶11111111111111111111111¶¶
______¶¶111111111111111111111¶¶
_______¶¶1111111111111111111¶¶
________¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

`````````````````````````1¶¶¶¶¶¶1`````````````````````
````````````````````₫$¶¶¶¶§2```₫¶1````````````````````
`````````````````2¶¶₫2``````````$¶````````````````````

``````````22```2¶¶1``````````````¶2```````````````````
````````₫¶¶$§`₫¶1````````````````$¶```````````````````
```````₫¶§``¶¶1````1₫````1₫$$§1```¶```````````````````
``````2¶````§¶$¶$11¶``2¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11§``````````````````
``````2¶_````$_1$¶¶¶`¶¶¶1```````1¶¶¶``````````````````
```````§````¶§````1¶¶¶````````````1¶$`````````````````
```````§§11§¶1````¶¶1```1$¶¶¶¶§2````¶₫````````````````
```````_¶¶$₫2````_¶```1¶¶$1221₫¶¶```1¶````````````````
`````````````````$¶``$¶1````````2¶2`2¶````````````````
`````````````````¶§`₫¶``¶¶1``₫¶¶``$`$§````````````````
`````````````````1¶$¶¶1`2`2_§2`1``1¶§`````````````````
`````````````````₫1_`2¶₫```1¶```1¶¶¶¶`````````````````
````````````````2¶2`1₫₫1``1¶¶2``¶¶1``$2```````````````
````````````````1¶¶1¶`````¶``¶```2$§`2§```````````````
```````````````$$``¶2`````§2`$`````$_¶¶$``````````````
``````````````₫¶```¶````₫₫$¶¶¶₫2```§`$$1``````````````
``````````````¶1```§¶1₫¶§2````1¶¶11¶`2$```````````````
`````````````2¶`````¶§₫````2````§$¶1``¶```````````````
`````````````₫$`````1$```1¶¶§````$§```§1``````````````
`````````````₫¶1`````1¶¶¶¶$`₫¶¶¶¶§````1¶_`````````````
`````````````¶¶§``````````````````````_$$2````````````
````````````¶¶2¶``````````````````````₫1`¶2```````````
```````````¶¶``¶`````````````````````1¶2``¶2``````````
``````````¶¶```¶1````````````````````¶1```_¶``````````
`````````§¶````§¶__`````````````````1¶`````2¶`````````
````````2¶2`````¶¶¶````````````````¶¶```````₫$````````
````````¶$```````21¶``````````````¶$2````````§1```````
```````§¶```1``````1¶§`2§``````$¶¶¶```````````$```````
```````¶1``₫$````````¶¶¶¶$```$¶11¶````````$```2$``````
``````¶¶```¶``````````2$`1¶$$1````````````§¶```§2`````
``````¶1``§¶``````````````1¶₫$````````````_¶```2¶`````
`````§¶```¶2``````````````1¶§$¶````````````¶₫```¶_````
`````¶₫```¶```````````````1¶§¶1````````````¶¶```§§````
```1$¶````¶```````````````₫¶```````````````¶¶````¶$```
``₫¶¶¶```2¶```````````````₫¶_1`````````````¶¶````¶¶¶``
`2¶`§1````¶```````````````1¶$¶1````````````¶¶````¶2$¶`
`¶§`2¶$```¶¶₫12```````````1¶1§1`````````211¶1``1¶¶``¶1
_¶````¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶$₫2``2_§¶21```1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§```2¶
1¶``````₫₫¶``````21§¶¶¶¶₫$¶¶$$¶¶¶$$§₫12````§$₫1``````$
₫§````````11``````````₫¶```````¶1``````````§1````````¶
`¶````````1¶¶$1```````1¶```````¶1````````1§¶1```````¶¶
`1¶§``````¶1₫¶¶¶¶$1```1¶```````¶1```1§$¶¶$1§¶`````1¶¶`
``2¶¶¶$2`$$`````1$¶¶¶₫§¶```````$¶¶¶¶$₫2`````¶1`2§¶$¶``
``2$`2§¶¶¶``````````_1$¶¶¶¶¶¶¶$¶§2``````````1¶₫§₫``$``
``2¶````¶$`````````````2221¶2112`````````````¶1```2¶``
```¶````§¶$1``````````````1¶```````````````1¶¶````₫¶``
```¶2````1¶¶¶¶1```````````§¶2``````````2§¶¶¶¶_````¶$``
```¶¶```````¶¶¶¶¶$2``````1₫1¶```````1¶¶¶¶¶¶```````¶_``
````¶1``````¶2¶`1¶¶¶¶112§¶``¶¶122₫¶¶¶¶2`₫1¶``````§¶```
````1¶1````1¶`¶2```2§¶¶¶¶````$¶¶¶¶¶2```1§`¶2````1¶````
`````₫¶¶```¶1`$¶`````````§§§₫2`````````¶2`¶¶```¶¶2````
```````¶¶§¶$``2¶``````````2¶2_````````_¶```¶¶¶¶¶``````
````````_12````¶2`````````_¶``````````$$````11````````
```````````````₫¶₫2``````1$¶₫1``````_1¶```````````````
```````````````§₫1¶¶¶¶¶¶¶§1¶₫¶¶¶¶¶¶¶¶§¶2``````````````
```````````````¶₫`````````_¶````22````₫₫``````````````
```````````````1¶`````````2¶``````````1```````````````
```````````````$¶2````````2¶`````````2¶§``````````````
`````````````§¶₫``````````1¶``````````§¶¶₫````````````
````````````¶¶2```````````1¶````````````1¶¶```````````
```````````¶¶`````````````1¶``````````````¶¶``````````
``````````¶¶``````````````2§```````````````$$`````````
`````````₫¶```````````````$¶1```````````````¶`````````
`````````2¶1```````````1¶¶¶$¶¶$1``````````_¶¶`````````
``````````2¶¶¶$₫1111$¶¶¶$2```1¶¶¶¶¶¶§₫₫₫¶¶¶¶``````````


```¶``````````````````````````````````````````````````
```¶¶`````````````````````````````````````````````````
``1`21````````````````````````````````````````````````

``$11§¶$``````````````````````````````````````````````
1$11¶1¶¶``````````````````````````````````````````````
¶¶§$$¶2§``````````````````````````````````````````````
1122```₫2`````````````````````````````````````````````
_2`````₫₫`````````````````````````````````````````````
`1```_§¶₫`````````````````````````````````````````````
`₫1₫$₫22¶``````````````````1§$¶¶$2````````````````````
`12``2₫₫₫````````````````§$12```2¶$```````````````````
`1§1₫₫``§`````````````₫₫¶¶$2``````¶¶``````````````````
`22````1$````````````¶$22`2$¶¶$````¶2`````````````````
``¶221§₫````````````1¶````````1$¶``_¶`````````````````
``2₫1§11$```````````¶```````````1¶``§§````````````````
`````§¶11§`````````₫$``2¶$¶¶§21``§§``¶2```````````````
```$1§¶1`$_````````§1`1¶```_11¶$``¶```¶```````````````
``2§``¶₫`2$````````§`1¶`§§`````§1`1¶``₫$``````````````
``§₫``¶¶``¶````````§2§``¶¶`2¶§``¶``$```§¶`````````````
``§1``$¶``₫₫````````¶¶``11`2¶§``§``₫1```₫¶1₫¶`````````
``2₫`_¶1```₫````````¶$₫1`_1`_```1₫``¶`````$¶1$````````
```¶`$¶§``1¶```````111`1¶₫2$1````¶1`§_````_₫`$1```````
```$``§¶``₫¶_``````1111`2₫1§1¶§$$$¶`$``1¶§¶§`¶````````
```₫₫`2¶``¶`¶``````11`$$`1₫````$1`$`₫1$§2``¶¶¶````````
````¶2```§₫``¶``````¶``1¶₫1`₫§$$``2$¶1`````_1`````````
````_¶2``¶``_¶¶$2```$```¶¶¶¶₫11```_$111```````````````
``````¶¶¶_``¶``1¶¶_`$````¶¶```````¶§2`2§§2````````````
```````¶2``₫$````2$§¶`````````````¶1122_11§$1`````````
```````₫₫`2¶```````2$¶```````````₫¶$¶¶11₫§2`$¶````````
````````$2¶``````````$``````````2¶```11```$₫`2¶```````
````````2¶``````````₫¶``````````¶2````¶1```§$`2¶``````
`````````§1````````1§11````````11`````¶§2```§$`1¶`````
``````````¶§```````¶`1_```````1¶2````2¶2$2```§``§§````
```````````$§`````1§`1$``````₫$1¶````$_§_1```````¶````
````````````¶₫````¶```1¶§2¶¶₫¶``1¶₫¶$2`1₫````````§1```
`````````````¶₫```$````₫2§1``¶````1$````$````````2§```
``````````````¶¶₫1₫```₫₫````1$$1``$2````$`````````¶```
````````````````1¶1```§2````¶``§¶¶¶`````§`$1``````§¶``
`````````````````₫````§_````$````§1````1$``¶§_`````$2`
`````````````````¶````§````2§``````````11```$$`````1$`
`````````````````¶````₫````1₫``````````$2``````````2$`
`````````````````§````$````21``````````¶₫```````````§`
`````````````````$````¶_```₫§`````````¶1₫```````````$`
`````````````````¶₫```1````_$```````_¶§`§```````````¶`
````````````````_11¶¶1₫`````§₫`````§¶2``₫``````_````11
````````````````21`21111¶¶₫₫§¶¶$1§¶§````¶`````1¶`````§
````````````````1$``₫1111``````1₫1```¶¶¶¶$``§$¶```````
````````````````₫¶₫₫₫11§1``````````1¶1```$2`22````````
````````````````$``¶1₫₫2₫11211₫₫§¶§§¶````§2```````````
```````````````₫1```22$$$2111122_``₫₫```_¶```````````1
```````````````¶¶1````12``````````1¶````§₫```````````$
``````````````_§`§¶```₫``````````2¶`````1$``````````¶`
``````````````₫₫``_¶2`₫```````1¶¶¶2`````¶2``¶¶$```2¶2`
``````````````₫1```1₫$¶``¶§``¶¶``````¶§$1`2¶₫````2¶2``
``````````````§2``````1¶¶1₫¶¶1``````2¶§``````````¶_```
``````````````2¶```````2````2``````2¶21¶````````1$````
```````````````1¶¶``````````````2$2$¶``1¶```````¶`````
`````````````````₫¶11¶$```₫1`_2`¶$1§₫```1¶2```₫¶_`````
``````````````````¶₫1`¶$1$¶$¶¶$$1``§`````1¶$¶¶¶```````
``````````````````11```2_2§```````2§```````12`````````
```````````````````¶``````1``````_¶2``````````````````
```````````````````1¶2``22¶₫§₫$$$$¶```````````````````
````````````````````¶§§$$1¶₫`112``§```````````````````
````````````````````12````1¶`````2§```````````````````
````````````````````§¶§```2$`````§1```````````````````
```````````````````₫$`$¶§1$$$$₫2§¶````````````````````
```````````````````$```2¶2§§``§¶`22```````````````````
```````````````````$2``````$`````11```````````````````
````````````````````¶`````₫§2````§````````````````````


________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________$$$$$______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________$$_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

________________$______________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________$$_________________________¶¶¶¶¶¶
_______________$_$___$$_____________________¶¶¶¶¶
________________$$$$$__$$$$$$_______________¶¶¶¶¶
____________$$$_$___$$$______$$$$$___________¶¶¶¶
___________$$_$$______$_____$$$$$$$$$________¶¶¶¶
____________$$_$__¶¶¶__$____$_____$$_$$$____¶¶¶¶¶
______________$$$¶¶¶¶__$$____¶¶¶_______$$___¶¶¶¶¶
__________$_$$$$_____$__$____¶¶¶¶_$$$_$$_$$$¶¶¶¶¶
_____$$$$$$__$$____$$______$$$____$$$__$$$_¶¶¶¶¶¶
____$_____$___$$$$$_$$$$$$$$______$_$__$$$_¶_¶¶¶¶
____$______$____________$__$$______$$___$____¶¶¶¶
__$$$$_____$$$______$________$$$$$$___$__$$$$$¶¶¶
_$___________$$$$$$$$$$______________$____$$$$¶¶¶
$$__________________¶¶$$$$________$$$$________$
_$$$$_______________¶¶¶¶$_$$$$$$$$$$_________$¶¶¶
__$__________________¶¶¶___________________$__$¶¶¶
$__$$$__________________________________$__$_$$¶¶¶
_$$_____________________________________$$_$$$¶¶¶
_$$____________________________________$__$$$
__$__$____________________________$______$$$
___$$$__________$__________________$____$$$
_____$__________$$_________________$$$$$$$
______$_________$$___________$$____$$$$$$
_______$$$___________________$___$$$$
_________$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$
____________$$__$$$$$$$$$$$$$$__$$
___________________$$$$$$$$

__________(█)
_______██████
_____ ████████
___███████████
___ (░░░░░░░)░░░)
___(░(░█░░█░)░░░)
__ (░░(░░●░░░)░░░)
__ (░░░░◡░░)░░░░)
_██(░░░░░░░░░░)██
_███(░░░░░░░░░)███
████ ██(░░░)██ ████
████ █████████ ███
████ ████░████ ███
(░░)_ ▓▓▓▓▌▓▐▓▓▓_(░░)
(██) ███████████ (██)
_____█████░█████_▓▓▓\
_____█████-,█████▓▓▓▓▓)
_____█████-,█████▓▓▓▓▓)
___(░░░░░░)(░░░░░) ▓▓▓▓)
______(███)_(███)▓▓▓▓▓▓)
____ (████)_(████)▓▓▓▓▓)


1 comment:

 1. ...........✬✬✬✬......✬✬✬✬.....✬✬✬✬
  .......✬██████___██████✬▒▒▒▒▒✬
  ....✬████████✬████████✬▒▒▒▒▒✬
  ....✬██████████████████✬▒▒▒▒▒✬
  .. ✬███████████████████✬▒▒▒▒▒✬
  .....✬█████████████████✬▒▒▒▒▒✬
  ....._✬███████████████✬▒▒▒▒▒✬
  .....___✬████████████✬▒▒▒▒▒✬
  ......._____✬███████✬▒▒▒▒▒✬
  ........_______✬███✬___✬▒✬

  ▌░░░░██████████████████░░░▐
  ▌░░░█████████████████████░▐
  ▌░█████████████████████████
  █▐█████▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
  ▌█████▌█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
  ▐█████▌█▀▀▀█████▀▀██████▀▀█
  ▐█████▐█░▌▌░░░░░▌▐░░░░░▐▐░█
  ▌█████▐█▌░▌▐▌█▐▐▌▐▌█▐▐▐─▐░█
  ▌█████▐█░▌▌▀▌██▐▌▐▌██▐▀─▐░█
  ▌█████▐█▌░▌──────▐──────▐░█
  ▌▐█▄█▌█░░░▌───▀▄▄▄▄▀───▐▐░█
  █▌███▌█░▌░▌▌─▐░░░░░░──▐▐░░█
  █▀░░░░▀█░░▌▐▐░▐▄▄▄▄▌░─▌▐▐░█
  ▌░░░░░░█▐░░▌░░▌▀▀▀▀─░░─░░░█
  █░░░░░▐▄░▌░░▐░▐▀▀▀▀░░░▐░▐░█
  ██▄▄▄▄██▐░▌░░▐░░▐░░░░▐░░░▄█
  ████████▄░░▐░░▐░░▐░▐░░░▐▄██
  ██████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄████

  ReplyDelete

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡