Skeleton ASCII Text Art▓▓▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄███▄▒▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▄█▄▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓
▓▓▒▒▒▒▄▄▄▄▌█▐▄▄▄▄▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▄▄▄▄▄▌█▐▄▄▄▄▄▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▌▄▄▄▄▌█▐▄▄▄▄▐▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒█▒▄▄▄▌█▐▄▄▄▒█▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒█▒▒▒▒▌█▐▒▒▒▒█▒▒▒▓▓
▓▓▒▒▌▒▒▒██▒█▒██▒▒▒▐▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▐▒▒█▌█▌█▐█▐█▒▒▌▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▐▒▒▒█▌▒▒▒▐█▒▒▒▌▒▒▓▓ 
▓▓▒▒██▒▒▐▒▒▒▒▒▌▒▒██▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▌▌▌▒█▒▒▒▒▒█▒▐▐▐▒▒▓▓
▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▐█▒▒▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓
▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▓▓ 
▓▓▒▒▒▒▄▄▄▒▒▒▒▒▄▄▄▒▒▒▒▓▓

````````````1¶¶§1``````````````````````````````````````
``````````§¶¶¶¶¶¶¶`````````````````````````````````````
`````````§¶¶1````¶¶````````````````````````````````````
````````1¶¶```````¶¶```````````````````````````````````
````````¶¶`````````¶§``````````````````````````````````
````````¶§`````§¶``¶¶``````````````````````````````````
````````¶1``1¶`¶¶¶`§¶``````````````````````````````````
```````1¶```¶¶``§§`¶§``````````````````````````````````
````````¶1`1¶¶`¶1``¶```````````````````````````````````
````````¶¶``1`§§`¶1¶```````````````````````````````````
````````1¶§`````§¶§¶§````````````````````1`````````````
`````````1¶¶`§¶§¶¶`§¶````````````````1§¶¶¶¶1```````````
```````````¶¶`¶§1``¶§```````````1§¶¶¶¶¶§1`§¶```````````
````````````¶`````¶¶````¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶§````11§¶¶``````````
````````````§¶§§§¶¶```§¶¶`¶¶§§1`````````§`§§¶¶`````````
`````````````§¶¶§`¶§`¶¶§``¶11§¶¶¶¶¶§§§1¶¶1`1§¶¶````````
````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11¶¶§``§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
````¶¶§§§¶¶¶§1§¶¶``¶11§1`§§¶``````````````¶¶``§¶¶§§§§§§
````¶1``1¶¶¶¶¶¶¶§11¶¶````§`¶```````````````§¶1`§¶``````
````¶1``¶§```1``1¶``¶§1§§`§¶¶```````````````1¶§`§¶`````
````¶1``¶¶````1§1¶§`1¶11§§`§§¶````````````````¶¶`§¶````
````¶1``¶¶1¶¶1```§¶``¶§1``§``¶`````````````````¶¶`¶¶§``
````¶``¶¶`1¶§1`1§1¶``§¶11§§1¶¶1`````````````````¶¶§¶¶¶`
````¶`¶¶``¶¶1`111¶¶§``¶§1§§11¶¶1````````````````§¶¶§1¶¶
````¶¶¶``¶¶¶¶11§11§¶1`¶§§```1`¶¶````````````````¶§¶11¶¶
````¶¶``¶¶`§¶1``1§1¶¶¶¶§`11§1`¶¶```````````````¶§§§§§¶¶
```1¶``§¶1`¶¶11§§1§§§¶1¶§````§¶1```````````````¶¶¶¶¶¶§¶
```¶§``¶¶``¶¶``11§§1§1¶`§§§¶§`¶¶```````````````1§`¶§¶§¶
``¶¶``¶¶````¶¶1§11§1§1¶¶`11```§¶1`````````````````¶¶¶¶`
``¶``§¶1````¶§``1§§11§§§¶`1§1§1¶1``````````````````¶1``
`¶§``¶¶`````¶¶1§§§111§§1¶§``1``¶1``````````````````````
`¶```¶§`````§¶1§1``§`¶1``¶¶1``¶¶```````````````````````
§¶```¶§``````¶1``1§`¶¶11§¶¶¶¶¶¶````````````````````````
¶§``§¶¶¶¶¶§§1¶§1§1`¶¶¶¶1`1¶``1`````````````````````````
¶§§§§11§¶¶¶¶¶¶¶```¶¶`¶§11¶11¶¶¶¶```````````````````````
¶¶¶¶111111```1§§¶¶¶``§¶§1¶¶¶§`1¶¶``````````````````````
`§§¶¶1`````1§1§¶¶¶¶¶¶¶§11§¶§````¶§`````````````````````
````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§¶``§¶¶§1¶§`````¶¶`````````````````````
````¶``111§¶¶§¶1`¶````¶§§1``````¶§`````````````````````
````¶``````¶§1¶1§¶````````````§¶¶``````````````````````
````¶``````¶¶§§¶¶`````````````¶¶```````````````````````
````¶```````¶¶¶¶¶````````1````¶¶```````````````````````
````¶```````¶¶§§¶¶¶```1¶¶¶¶¶``¶¶```````````````````````
````¶````````````1¶§`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶§```````````````````````
````¶````````````1¶¶¶¶¶1¶¶`§¶¶¶````````````````````````
```1¶````````````¶1¶¶§`§¶¶¶¶`§¶````````````````````````
```1¶```````````1¶`¶§¶¶¶1`¶¶`1¶````````````````````````
```1¶```````````¶§1¶``1```1¶`1¶````````````````````````
```1¶``````````1¶`¶1``````¶¶`§¶````````````````````````
```1¶``````````¶§`¶```````¶¶`§¶````````````````````````
```1¶`````````§¶`¶§```````¶§`¶¶````````````````````````
```1¶`````````¶§`¶````````¶1`¶¶````````````````````````
```1¶````````§¶`1¶```````1¶``¶¶````````````````````````
```1¶1```````¶§`¶¶```````¶¶``¶§````````````````````````
````¶```````¶¶``¶1```````¶§``¶§````````````````````````
```1¶1`````§¶``1¶```````1¶```¶1````````````````````````
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█████▒░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░█░░▓░░▒█░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█▒░██▒░██░░█░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░░██░░██░░█░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░░▒▓░▒▓█░▒█░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░█░▓░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒███████░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░█▓▓█░█░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░▓▓░█▓░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▒░░██░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███▓░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▒▓▒░░░░███░░░░░░░▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▒██▓█████████████████▒░░░░░░░░
░░░░░░░░░░█▒█▒░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░░░░
░░░░░░░░░█░▒█▓██████▒▓████████░▓█░░░░░░░
░░░░░░░░█▓░█░█▓█▓███░▓██████░▓▓░█░░░░░░░
░░░░░░░▒█░█░░█░░░░░░░▒▓▓▓▓▓█░░█░█▓░░░░░░
░░░░░░░█░█▓░░▒██▓▓██▒█▓▓▓▓▓█░░▓█░█░░░░░░
▒░░░░░█▒▓█░░░███████░██▓▓▓█▓░░░█▓▓█░░░░░
█░░░░░█░█░░░▓█░░░░░░░░░▒▒▒░█░░░░█░█░░░░░
█░░░░░██▓░░░░███▓▓▓█▒████▓██░░░░▒█▒█░░░░
█░░░░███░░░░░████▓██░██▓▓▓██░░░░░███░░░░
█▒░░░█░▓░░░░░█░░░▒▒░░░▓▓▓▒▒█░░░░░░█▓▓░░░
██░░██▒▓░░░░░███████░███████░░░░░░█▒█░░░
██░░█▒█░░░░░░█▒▒▓▓▓▒░▒██████░░░░░░█▒█░░░
██░░█░█░░░░░░▒████▓███▓▓▒▓██░░░░░░▓▓▓█░░
▓█▒▒█▓▓░░░░░░░░░░░░███▒▒▓▓▒░░░░░░░░█░█░░
▓███▒█░░░░░░░░░░░░░█▓█░░░░░░░░░░░░░█▒█░░
▓██▓▒▓░░░░░░░░░███░███░▓██▒░░░░░░░░▒█▓▒░
██▓██░░░░░░░░░██▒▓██▒███▒▓█▒░░░░░░░░█▓▓░
░▒█▓█░░░░░░░░▒█░░░░▒█▓░░░░▒█░░░░░░░░███░
░█░░█░░░░░░░░▒▒░██░░░░░▓█▒░█░░░░░░░░█░█░
▒█▒░██░░░░░░░▒▓░██▒░░░▒█▓█░█░░░░░░░██░▒░
█████▒░░░░░░░▓▓░█▓█░░░█▓█░░█░░░░░░░██░██
████░░░░░░░░░▒▓░▓█▒░░░▒█▒░░█░░░░░░░░████
▒███░░░░░░░░░▒█░░██░░░░██░▓█░░░░░░░░████
░░▓▒░░░░░░░░░░██▓██▓█████▓█░░░░░░░░░███▓
░░░░░░░░░░░░░░░█████░░▓███░░░░░░░░░░▓█▓░
░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█▓█░░░░░█▒█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓▓█░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓██░░░░░█▓█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓▓█░░░░░█▒█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█▒█░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░
██░░░░░░░░░░░░░█▓█░░░░░█▓█░░░░░░░░░░░░░░
▓██▒░░░░░░░░░░░▓██░░░░░██▓░░░░░░░░░░░░░░
███░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░█▓█░░░░░░░░░░░░░░
░▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓█░░░░░█▓█░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░████░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▓█▓░░█░░░░▓█░░██░░░░░░░░░░░░
█░░░░░░░░░░██░░██▓░░░░▓█░▒░░██░░░░░░░░░░
█░░░░░░░░░░████▓░░░░░░░███████░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░

``````````````````````````````§¶¶¶¶§```````````````````
````````````````````````````§¶§1``1¶¶§`````````````````
``````````````````````````§¶¶```````1¶¶````````````````
`````````````````````````¶¶```````````¶¶```````````````
````````````````````````¶¶`````````````¶¶``````````````
```````````````````````¶¶```````1``§¶¶``¶1`````````````
``````````````````````1¶```1¶¶`1¶`§¶¶¶¶`§¶`````````````
``````````````````````¶§``1¶¶¶¶`§`¶¶¶¶¶§`¶`````````````
``````````````````````¶1``¶¶¶¶¶§``¶¶`§¶¶`¶`````````````
``````````````````````¶1``¶¶§`¶¶``¶¶1¶¶1`¶`````````````
``````````````````````§§``¶¶¶¶¶¶11`¶¶¶¶`§¶`````````````
```````````````````````¶``1¶¶¶¶`¶¶§``1``¶``````````````
```````````````````````§1```§§``¶§¶1`11¶§``````````````
````````````````````````¶1``````¶`§¶`¶¶§```````````````
``````````¶¶`````````````¶¶¶````¶1`1``¶````````````````
``````¶```§§§`````````````§¶`````11```¶§```````````````
`````1¶1``1§§``````````````1¶`1§`¶¶`¶¶`¶```````````````
``````11```¶¶````§¶`````````¶1§¶`1¶``¶`¶§``````````````
```````¶1``§¶````§§§````````§`§§``¶``¶¶¶1``````````````
``¶1```¶¶``1`§```11§````````¶`§§``¶``¶¶1```````````````
``¶§```¶¶§`1§1``1¶§`````````¶1¶¶`1¶¶¶¶¶````````````````
``1¶¶``§1§``¶```§§``````````1§§¶¶¶¶¶¶¶`¶```````````````
```§¶¶``¶¶``¶¶``§§`````````````¶¶¶¶¶§§`1¶``````````````
````1§§``¶1`§§`1¶§`````````````¶`¶`1``¶`¶§`````````````
`````1¶§``1§``§§§§````````````1¶`1``¶`§``¶`````````````
11````§§§``§§1`§1§````````````1¶`1¶`§````¶1`````§¶1````
¶¶§1``11§11¶¶¶`¶¶`````````````§1```````1¶¶`````§¶`¶````
`1¶¶§§`11§¶§`1¶¶``````````````¶````1¶¶¶¶1`````1¶``¶1```
```11¶¶`§§¶```¶§``````````````§¶¶§¶¶``1¶``````¶``§¶````
``````§§¶¶¶¶¶¶1¶1```````````````1`§¶§§`1§````¶`1¶¶11```
````````§§¶`¶§¶`¶§`````````````````¶1`11¶``1§`§§``¶¶1``
``````````1§¶¶¶`1¶`````````````````¶¶§``§§1§1§```¶``¶``
````````````§¶``¶1````````1`````````¶1```¶§§¶```§§`¶§``
`````````````¶111¶`````¶¶¶¶¶¶¶§1```§¶1§§§¶¶¶¶¶11¶`§¶```
`````````````1§¶``¶1``§1````§¶¶¶§§§¶¶§11``§1``11`§¶`¶¶1
````````````````¶``¶1`§``1¶§`1¶§§````1§¶1``§¶§1§¶1`¶1`¶
````````````````¶1§`¶``¶¶¶¶¶1`¶`1¶§¶§``1¶§§1`¶¶```¶§``¶
````````````````1§1§1§`¶````§`¶¶```````¶¶``§1§§§§§1``¶§
`````````````````11¶§§§``1``¶``¶¶¶§§§¶¶1`¶¶`§1`````1¶1`
```````````````````11§1¶1¶¶¶¶``````11``1§§§§§¶§1`1§§```░░░░░░░░░░░░░░░▓████▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▒██▓▒▒░▒▒▒▓█▓▒░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▒██▒░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░██▒░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░██░░░░▒░▒░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░░░
░░░░░░██░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░
░░░░░▒█░░░░░░░░▒░░░░░▒░░░░░░░░█▒░░░░░░░░
░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░
░░░░▓█░░░░░▒░▒░░░░░░░░░░░░░▒░░░█░░░░░░░░
░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░
░░░▓█░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░
░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░
░░▒█░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░
░░██░░░░▒████▓▓▓▓██▒░░░▒█████▓░██░░░░░░░
░░█▒░░░██▓░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░▓███░░░░░░░
░▓█░░░██░░▒▓████▒░░░░░▒▒▓▓▓▒▒░░░██░░░░░░
░██░░▓█░░███████████▒▒████████▓░░█░░░░░░
░█▓░░▓█░▒████████████░▓█████████░█▒░░░░░
░█▒░░░█▓░██████████▓░▒░████████▓▓█░░░░░░
▒█▓░░░░░▒██████████▓░░░███████▓██░░░░░░░
▒█▓░░░░░░███████████░░░░██████░█▓░░░░░░░
▒█▓░░░░░░██████████▓░░░░██████░██░░░░░░░
▒█▓░░░░░░██████████▒▒███░█████▒██░░░░░░░
▒█▓░░░░░░██████████░████░█████▓░█░░░░░░░
░█▒░░░░░░▒████████░█████▒▒████▒░▒█▒░░░░░
░█▒░▒█░░▓░██████▒░░██████░▓██▓▒▓░██░░░░░
░██░██░░▓▓░▓▓▓░░░░▓██████░░░░▒█▓▒█░░░░░░
░░█▒█▒░░░▓██░░░░░░███████▒░░░▒░░█▓░░░░░░
░░▒██░░░░░▒▓░░░░░░████████▒░░░░▒█░░░░░░░
░░░██░░░░░░░░░░░░▒█▒░██▓██▓░░░░██░░░░░░░
░░░░█░░░░░░░░░░░░▓▓█░░░░█▓░░░░▒█░░░░░░░░
░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░██░░░░░░░░
░░░░████░░░░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░
░░░░█▓░███████░░░░░░░██░▓██▓▒██░░░░░░░░░
░░░░░█▓▒█▓▓█░░███████████░██████░░░░░░░░
░░░░░██▓██░████░██▒██░░█░░▓░▒░░█░░░░░░░░
░░░░░▓██▓█░▒██░░█░░▓░░░█░░▓▓▓███░░░░░░░░
░░░░░███░█▓░██▒▓█░▒█▒░██▓▒████▓░░░░░░░░░
░░░░░███░▓█░████████████████▓█▒█░░░░░░░░
░░░░▓█▒█▒▒█░▒█▓░░█░░█░█░▓▒░▓░▓▓██▓░░░░░░
░░░░██▒▒▓▓█░░██▒██░░█░█░▓█▓█░██▓▒█░░░░░░
░░░░███████░░░███████▓███████▓░░░█▒░░░░░
░░░░▓█▓██░█▒░░░░░░▒░▒█▒░░░░░░░░░▓█░░░░░░
░░░░░████░█████▒░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░
░░░░░███░░▓█░███▓░░░▓█░████▓▒████░░░░░░░
░░░░░███▒░░██░░▓█░░░░░░▒▓▓░░░░░▒█░░░░░░░
░░░░▒███▓░░▒█░▓██▒░░░░░░░░░░░▒▓█▒░░░░░░░
░░░░█████░░░█░█▓▒███▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░
░░░░█░▓▓█░░░█░█▓░░▓██████████▒█░░░░░░░░░
░░█▒█████░░░█░██░░░░░░░░███▓▓▓█▓░░░░░░░░
░▓████▒██░░█▓░▓█▒░░░░░░░███▒▓███░░░░░░░░
░░████░▒█▓██▒████░░░░░░░░██▒█▓██░░░░░░░░
░░▒███████▒███▒██░░░░░░░░▓██▓░█▒░░░░░░░░
░░░░▓█████▒██▓░██░░░░░░░░████░█▓░░░░░░░░
░░░░░░░░█▒░███▓█▒░░░░░░░░██░███▓░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓█▓██░░░░░░░░░░█████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓█▓█▒░░░░░░░░░░██▓█▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓█▓█▒░░░░░░░░░░█▓██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░██▓██░░░░░░░░░░█▒██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█▒▒██▓░░░░░░░░░█░██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▒███████▓▒░░░░░░██░▓██░░░░░░░░░
░░░░▒▒████████▓▓███▓░░░░▓███████▓▒▒░░░░░
░░░████████████▓▓██░░░░██████▒████████▓░
░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▓█▓█▓▓███▓░
```````````````````11`111`11````````````
``````````````§11§¶¶¶§11111§§11`````````
`````````````§§¶¶¶¶¶§11`1`111§¶¶````````
```````````11`1¶1``````````````1¶1``````
``````````¶§`¶§``````````````````¶1`````
``````````§¶¶§```````````````````1¶`````
``````````¶§¶``````§§1``````§§1```¶`````
`````````1`§¶`````¶¶¶¶§````¶¶¶¶§``§1````
````````11`§¶`````¶¶¶¶`````1¶¶¶1``¶1````
```````¶§§11§``````11```¶¶§```````¶1````
``````1¶`§§`§``1```````1¶¶¶``````¶§`````
```````§1`1``§11¶§````````````§¶¶¶``````
````````111§``§§`1¶```````````1¶§```````
```````````1¶``§¶1```1¶§§¶¶¶§`¶§````````
````````````1¶1`¶¶§```11111``1¶`````````
``````````````111¶¶``````````¶§`````````
``````````````````¶¶````````§§``````````
``````````````````¶¶¶¶§§§§§§1```````````
````````````````1¶``¶¶¶¶¶§``````````````
`````````````§¶¶¶¶¶§111`¶¶¶§1```````````
``````````§¶¶¶¶¶¶¶¶§11§¶¶¶¶¶¶¶¶1````````
```````1¶¶§¶¶1`````````````1§¶¶¶¶§``````
``````¶¶¶```````````````````````1¶¶1````
````1¶¶§1`1§¶¶¶¶¶§§1````§§1``````§¶¶§```
```§¶¶``¶¶¶¶¶§§§11§§```§1`1§§11`¶1`1¶§``
``§¶¶§`¶¶¶¶¶¶¶§§1111``§1¶¶§111§§¶¶``§¶1`
`1¶¶¶`§¶¶¶1`111§¶¶¶1``1§``1§¶¶¶§¶¶¶``¶¶`
`¶¶¶1`¶¶¶¶¶¶¶¶§§1`11``1§¶¶§````¶¶¶¶¶`¶¶`
`¶¶¶`1¶¶¶``````1§¶¶```1```1§¶§§¶¶¶§¶`§¶`
`11§`§¶¶¶§1§¶¶¶§``````1§1``````§¶¶§¶`1¶1
`1§§`¶§¶¶```````11111§§1§¶¶¶¶§§¶¶¶¶¶`1¶1
1¶¶1`§§¶¶¶¶§§§§§§11§1``§§1`11§§¶¶¶¶¶`1¶`
`¶¶`§¶¶¶¶¶`````11§¶`````1¶¶§1``§¶¶¶¶`¶¶`
`§¶`§¶¶¶¶1```1¶¶§1`1``§¶1``§¶¶¶¶¶¶¶§`¶¶`
``§§§¶¶¶§111§¶1```¶¶```1¶¶§```¶¶¶¶¶¶¶¶1`
``1¶¶¶¶¶1§1`111¶¶¶1```````§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``
```¶¶¶¶¶11§1¶¶¶¶1``¶§`¶¶¶1`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶```
```1¶¶¶¶111§¶1```§¶¶``§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````
`````¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶``§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§`````
````1¶¶¶11§§¶¶¶¶¶¶¶¶``§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````
````§¶¶¶§1§````1¶¶¶1``1¶§````§¶¶¶¶``````
````§¶¶¶¶§```1```1`11§`````1``§¶¶¶``````
111`¶¶¶¶¶1``§§§¶`````1```§¶¶¶``¶¶¶``````
1§§¶¶¶¶¶¶```§§§§§```````§¶¶¶```¶¶¶``````
``1§¶¶¶¶¶````11````````1§``````¶¶¶``````
```1¶¶¶¶¶¶`````````````````1``§¶¶¶``````
¶1`1¶¶¶¶¶¶¶1`````````````1§1¶¶¶¶¶¶``````
1``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11``1§1````1`1¶¶¶¶¶1``````
```§¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1§¶¶¶¶¶```````
```§¶¶¶¶¶¶¶§`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶1```````
```§¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶§```````
```¶¶¶¶¶¶¶1`§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶§```````
```¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶1§¶¶¶¶¶¶§``¶¶¶¶¶```````
```¶¶¶¶¶¶§`1¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶§``¶¶¶¶1```````
```¶¶¶¶¶¶``§¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶1```````
```¶¶¶¶1```§¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶````````
```¶¶¶¶1§1`§¶¶¶¶§``1¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶````````
```¶¶¶¶¶§§1¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶````````
```¶¶¶¶§```¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶``§¶¶¶````````
1``¶¶¶¶§``§¶¶¶¶§````¶¶¶¶¶1`1¶¶¶¶````````
§§1¶¶¶¶1``¶¶¶¶¶1```§¶¶¶¶¶``§¶¶¶¶1```````
```§¶¶¶1``¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶``§¶¶¶¶````````
```1¶¶¶1``¶¶¶¶¶````1¶¶¶¶¶``1¶¶¶¶````````
````¶¶¶1`1¶¶¶¶§``````¶¶¶¶``1¶¶¶1````````
````¶¶¶``1¶¶¶¶```````¶¶¶¶```¶¶§`````````
````§¶¶``1¶¶¶```````1¶¶¶¶1``¶¶1`````````
````1¶¶``§¶¶¶```````1¶¶¶¶¶`1§¶¶`````````
````1¶¶11¶¶¶¶````````§¶¶¶¶§§1¶¶¶1```````
````¶¶¶§§¶¶¶¶````````§¶¶§`````1§¶¶§`````
```§¶¶```§¶¶¶````````¶¶¶¶§``11```¶¶¶1```
```¶¶``1`1¶¶¶``````````1¶¶¶¶¶¶1``11§¶1``
``¶¶```§11¶¶¶1````````````§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§``
``¶¶§1````¶¶¶`````````````````11§§§1````
```¶¶¶¶1`1¶¶````````````````````````````
`````1¶¶¶§``````````````````````````````
No comments:

Post a Comment

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡